รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวกิตติยา พรหมพัฒนกิจ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งครู

รายละเอียดกลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^