ดาวน์โหลด

pdf
การปฏิบัติงานตามกรอบฯงานแผนงานและงานประกันคุณภาพ.pdf
การปฏิบัติงานตามกรอบฯงานแผนงานและงานประกันคุณภาพ
doc
คู่มือนักเรียน.doc
คู่มือนักเรียน
jpg
โครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียน MPK Model.jpg
โครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียน MPK Model
pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา
pdf
แหล่งเรียนรู้โรงเรียนมัธยมโพนค้อ.pdf
แหล่งเรียนรู้
pdf
รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน.pdf
รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
pdf
SAR ปีการศึกษา 2562.pdf
SAR ปีการศึกษา 2562
pdf
เอกสารประกอบการนิเทศ กำกับติดตาม จาก สพม.28 2/2562.pdf
เอกสารประกอบการนิเทศ กำกับติดตาม จาก สพม.28 2/2562
^