ดาวน์โหลด

pdf
ใบประกาศนียบัตรนวัตกรรมครู.pdf
ใบประกาศนียบัตรนวัตกรรมครู
pdf
คู่มือการนิเทศ ติดตาม บูรณาการ ภาคเรียนที่ 1/67.pdf
คู่มือการนิเทศ ติดตาม บูรณาการ ภาคเรียนที่ 1/67
pdf
แผนปฏิบัติงานประจำปี2567.pdf
แผนปฏิบัติงานประจำปี2567
pdf
แผนปฏิบัติงานประจำปี2567.pdf
แผนปฏิบัติงานประจำปี2567
jpg
แนวทางการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อOBEC Content Center.jpg
แนวทางการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อOBEC Content Center
pdf
แบบนิเทศ ติดตาม บูรณาการ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศ.pdf
แบบนิเทศ ติดตาม บูรณาการ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
jpg
การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ PISA.jpg
การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ PISA
pdf
SAR ปีการศึกษา 2566.pdf
SAR ปีการศึกษา 2566
pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน PISA.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน PISA
pdf
ระเบียบวัดผลประเมินสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมโพนค้อ.pdf
ระเบียบวัดผลประเมินสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมโพนค้อ
pdf
คู่มือวัดผลประเมินผลสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมโพนค้อ.pdf
คู่มือวัดผลประเมินผลสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมโพนค้อ
pdf
คู่มือการใช้คลังข้อสอบมาตรฐาน(SIBS).pdf
คู่มือการใช้คลังข้อสอบมาตรฐาน (Standardized Item Bank System : SIBS) สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
pdf
คำสั่งแม่บทปีการศึกษา 2566.pdf
คำสั่งแม่บท
pdf
เปรียบเทียบ O-NET 2565.pdf
เปรียบเทียบ O-NET 2565
pdf
แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 2566.pdf
แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 2566
pdf
มาตรฐานงานวิชาการ ปีการศึกษา 2566.pdf
มาตรฐานงานวิชาการ
pdf
SAR ปีการศึกษา2565.pdf
SAR ปีการศึกษา 2565
pdf
แบบประเมินตนเองงานแผนงานและงานประกันคุณภาพ ปี 2566.pdf
แบบประเมินตนเองงานแผนงานและงานประกันคุณภาพ ปี 2566
pdf
แบบประเมินตนเอง การเงินและงบประมาณ.pdf
แบบประเมินตนเอง การเงินและงบประมาณ
pdf
ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19.pdf
ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
^