ดาวน์โหลด

jpg
แบบประเมินความพึงพอใจงานวิชาการ 2565.jpg
แบบประเมินความพึงพอใจงานวิชาการ 2565
jpg
รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566.jpg
รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
pdf
SAR ปีการศึกษา 2564.pdf
SAR ปีการศึกษา 2564
pdf
โครงการพาน้องกลับมาเรียน.pdf
โครงการพาน้องกลับมาเรียน
pdf
คู่มือการใช้ระบบ พาน้องกลับมาเรียน.pdf
คู่มือการใช้ระบบพาน้องกลับมาเรียน
pdf
คะแนนโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา2564.pdf
คะแนนโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา2564
pdf
คะแนนโอเน็ตม.3 ปีการศึกษา 2564.pdf
คะแนนโอเน็ตม.3 ปีการศึกษา 2564
pdf
เปรียบเทียบคะแนนO-NET 2564.pdf
เปรียบเทียบคะแนนO-NET 2564
pdf
สรุปผลสัมฤทธิ์นนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา2564.pdf
สรุปผลสัมฤทธิ์นนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา2564
pdf
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะ3ปี(2564-2566).pdf
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะ3ปี(2564-2566)
pdf
งานแผนและงานประกันคุณภาพปีการศึกษา2563.pdf
งานแผนและงานประกันคุณภาพปีการศึกษา2563
jpg
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565.jpg
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
pdf
ใบสมัครครูธุรการโรงเรียนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์สอบ.pdf
ใบสมัครครูธุรการ
pdf
ประกาศรับสมัครครูธรการ ปีการศึกษา 2563.pdf
ประกาศรับสมัครครูธุรการ
pdf
SAR ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564.pdf
SAR ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564
pdf
คู่มือการกำกับติดตามและประเมินผล ปีการศึกษา 2564.pdf
คู่มือการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564
pdf
SAR ปีการศึกษา2563.pdf
SAR ปีการศึกษา2563
pdf
คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ โรคโควิด.pdf
คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
pdf
นวัตกรรมผู้บริหาร.pdf
นวัตกรรมผู้บริหาร
pdf
นวัตกรรมโรงเรียนมัธยมโพนค้อ.pdf
นวัตกรรมโรงเรียน
^