ดาวน์โหลด

pdf
คำสั่งแม่บทปีการศึกษา 2566.pdf
คำสั่งแม่บท
pdf
เปรียบเทียบ O-NET 2565.pdf
เปรียบเทียบ O-NET 2565
pdf
แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 2566.pdf
แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 2566
pdf
มาตรฐานงานวิชาการ ปีการศึกษา 2566.pdf
มาตรฐานงานวิชาการ
pdf
SAR ปีการศึกษา2565.pdf
SAR ปีการศึกษา 2565
pdf
แบบประเมินตนเองงานแผนงานและงานประกันคุณภาพ ปี 2566.pdf
แบบประเมินตนเองงานแผนงานและงานประกันคุณภาพ ปี 2566
pdf
แบบประเมินตนเอง การเงินและงบประมาณ.pdf
แบบประเมินตนเอง การเงินและงบประมาณ
pdf
ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19.pdf
ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
jpg
รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566.jpg
รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
pdf
SAR ปีการศึกษา 2564.pdf
SAR ปีการศึกษา 2564
pdf
โครงการพาน้องกลับมาเรียน.pdf
โครงการพาน้องกลับมาเรียน
pdf
คู่มือการใช้ระบบ พาน้องกลับมาเรียน.pdf
คู่มือการใช้ระบบพาน้องกลับมาเรียน
pdf
คะแนนโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา2564.pdf
คะแนนโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา2564
pdf
คะแนนโอเน็ตม.3 ปีการศึกษา 2564.pdf
คะแนนโอเน็ตม.3 ปีการศึกษา 2564
pdf
เปรียบเทียบคะแนนO-NET 2564.pdf
เปรียบเทียบคะแนนO-NET 2564
pdf
สรุปผลสัมฤทธิ์นนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา2564.pdf
สรุปผลสัมฤทธิ์นนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา2564
pdf
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะ3ปี(2564-2566).pdf
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะ3ปี(2564-2566)
pdf
งานแผนและงานประกันคุณภาพปีการศึกษา2563.pdf
งานแผนและงานประกันคุณภาพปีการศึกษา2563
jpg
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565.jpg
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
pdf
ใบสมัครครูธุรการโรงเรียนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์สอบ.pdf
ใบสมัครครูธุรการ
^