ประวัติ


ประวัติโรงเรียนมัธยมโพนค้อ

           โรงเรียนมัธยมโพนค้อ ตั้งอยู่ที่  ๒๙๓ หมู่ที่ ๖ บ้านโพนค้อ ตำบลโพนค้อ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๐๐๐ อีเมลล์  เว็บไซต์ WWW.MPKSSK.AC.TH สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๒๕ไร่  เขตพื้นที่บริการตำบลโพนค้อ ตำบลจาน ตำบลหนองไฮ และตำบลทุ่ม

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            โรงเรียนมัธยมโพนค้อ เริ่มก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม ๒๕๓๕ โดยกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนพยุห์วิทยา ดำเนินการจัดตั้งสาขาขึ้นที่ตำบลโพนค้อ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เปิดรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๓๖

          ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมโพนค้อ เปิดทำการเรียน การสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ แบบสหศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๓๓) และในปีการศึกษา ๒๕๔๑ ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.  ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ เปิดทำการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕ และ ๖ เปิดทำการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑       ปัจจุบันโรงเรียน ผ่านการประเมิน โรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปี ๒๕๕๓

^